Logowanie klienta
Zaloguj się do sklepu:

Koszyk
Wartość netto:
0 PLN
Ta strona stosuje technologię Cookies więcej

Regulamin portalu

1. Regulamin Strony Internetowej ZAZA


Niniejszy Regulamin Strony określa zasady i warunki korzystania ze Strony Internetowej ZAZA dostępnej pod adresem https://zaza2.dedietrich.pl/

Właścicielem Strony Internetowej ZAZA jest: BDR Thermea Poland Sp. z o.o. z siedzibą we 54-105 Wrocław, ul. Północna 15-19, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krajowym Rejestrze Sądowym–Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000124440, Kapitał zakładowy: 5.000.000,00 zł, NIP: 895-16-25-689, REGON: 931898894.


§ 1 Definicje


Asortyment – towary oferowane przez Spółki.

Hasło – oznacza ciąg znaków, który jest niezbędny do zalogowania się do Konta Użytkownika na Strony Internetowej ZAZA, oraz służy do zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika na Portalu ZAZA. Wraz z Nazwą Użytkownika jest wymagane uzyskania dostępu do Konta Użytkownika.

Konto Użytkownika – oznacza indywidualne konto Użytkownika na Stronie Internetowej ZAZA.

Kontrahent – osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, osoba prawna lub spółka osobowa, która zawarła ze Spółką Umowę współpracy.

Nazwa Użytkownika (Login) – oznacza ciąg znaków będący oznaczeniem Użytkownika w systemie informatycznym, które jest wymagane wraz z Hasłem do rejestracji oraz zalogowania się do Konta Użytkownika na Strona Internetowa ZAZA.

Portal ZAZA – oznacza serwis udostępniony pod adresem za pomocą którego BDR Thermea Poland Sp. z o.o. współpracuje z Kontrahentami.

Regulamin Strony – oznacza niniejszy Regulamin Strony Internetowej ZAZA

Regulamin Portalu – oznacza Regulamin Portalu ZAZA

Strona Internetowa ZAZA – oznacza strony internetowe funkcjonujące pod adresem www.zaza2.dedietrich.pl.

Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

Umowa o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną – Umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Spółką a Kontrahentem, także za pośrednictwem Użytkownika upoważnionego przez Spółkę, na zasadach określonych w Regulaminie Strony.

Użytkownik – osoba, korzystająca z Strony Internetowej ZAZA.

Spółka – BDR Thermea Poland Sp. z o.o. z siedzibą we 54-105 Wrocław, ul. Północna 15-19, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krajowym Rejestrze Sądowym–Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000124440, Kapitał zakładowy: 5.000.000zł, NIP: 895-16-25-689, REGON: 931898894.

Umowa współpracy - oznacza umowę współpracy zawartą pomiędzy Spółką a Kontrahentem.


§ 2 Postanowienia ogólne


1. Za pomocą Strony Internetowej ZAZA Spółka świadczy na rzecz Użytkownika drogę elektroniczną usługę nieodpłatną obejmującą:

a) możliwość logowania do Portalu ZAZA;

b) przeglądanie katalogu produktów;

c) złożenie wniosku o autoryzację punktu sprzedaży;

d) wnioskowanie o dostęp do Panelu reklamacji Portalu ZAZA;

e) przygotowanie oferty produktowej;


2. Wszelkie prawa do Strony Internetowej, w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do formularzy, wzorów, treści, logotypów należą do Spółki, a korzystanie z nich może następować wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie Strony.


3. Korzystanie ze Strony Internetowej następuje za pomocą sieci Internet.


§ 3 Akceptacja Regulaminu Strony


1. Korzystanie ze Strony Internetowej przez Użytkownika jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się Użytkownika z niniejszym Regulaminem Strony.


§ 4 Zasady korzystania ze Strony Internetowej ZAZA


1. Korzystanie z Strony Internetowej oznacza każdą czynność Użytkownika, której celem lub skutkiem jest dostęp do treści zamieszczonych na Stronie Internetowej.


2. Korzystanie z Strony Internetowej jest możliwe wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie Strony.


3. Użytkownik nie posiada uprawnień do dokonywania jakiejkolwiek ingerencji w strukturę i formę Strony Internetowej ZAZA, w udostępniane na Stronie Internetowej ZAZA treści, obrazy, grafiki, ani w zasady działania i mechanizmy Strony Internetowej ZAZA.


4. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika wszelkich treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Strony Internetowej ZAZA przez Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, z naruszeniem dóbr osobistych osób trzecich lub uzasadnionych interesów Spółki.


5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania ze Strony Internetowej ZAZA wyłącznie na użytek własny lub na rzecz Kontrahenta, którego reprezentuje.


6. Spółka oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.


§ 5 Wymagania techniczne


1. Minimalne wymagania techniczne, niezbędne do korzystanie ze Strony Internetowej ZAZA, to dostępu do Internetu, dostępu do komputera oraz przeglądarki internetowej, dostęp do poczty elektronicznej.


2. Spółka nie daje gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za to, że każda opcja konfiguracyjna sprzętu elektronicznego posiadanego przez Kontrahenta, pozwoli na korzystanie ze Strony Internetowej ZAZA. Z uwagi na to zaleca się korzystanie systemów operacyjnych oraz z popularnych przeglądarek internetowych w najnowszych dostępnych wersjach.


§ 6 Złożenie wniosku o autoryzację punktu sprzedaży


1. Za pomocą ze Strony Internetowej ZAZA Użytkownik ma możliwość przesłania wniosku o autoryzację punktu sprzedaży do Spółki. Funkcjonalność ta jest dostępna po wybraniu opcji „Autoryzacja Punktu Sprzedaży” w oknie „Zgłoszenia i kontakt”.


2. Wniosek zostaje wysłany po wybraniu przycisku „Wyślij wniosek”.


3. Wnioski mogą być składane przez 24 godziny na dobę przez cały rok.


4. Do złożenia wniosku wymagane jest podanie prawidłowych informacji obejmujących:

a. nazwy firmy i adresu siedziby;

b. dane kontaktowe obejmujące numer telefonu oraz adres e-mail;

c. NIP, REGON, KRS;

d. Rodzaj prowadzonej działalności oraz informacje o sposobie zaopatrywania się w produkty oferowane przez Spółkę;


5. Dane podane we wniosku będą wykorzystywane do wystawienia certyfikatu przyznania autoryzacji, z uwagi na to Użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowych danych.


6. Warunki Autoryzacji Punktu Sprzedaży przez BDR Thermea Poland Sp. z o.o. dostępne są do wglądu lub do pobrania pod formularzem wniosku.


7. Pracownik Spółki kontaktuje się podmiotem wskazanym we wniosku o autoryzację w sprawach dotyczących autoryzacji poza Stroną Internetową ZAZA, osobiście lub za pomocą elektronicznych środków komunikacji.


§ 7 Logowanie do Portalu ZAZA


1. Za pomocą ze Strony Internetowej ZAZA Użytkownik ma możliwość zalogowania się do Portalu ZAZA. Funkcjonalność ta jest dostępna po podaniu nazwy Użytkownika Portalu ZAZA oraz hasła do Portalu ZAZA w oknie „Logowanie klienta” i wybraniu przycisku „Zaloguj”.


2. Zasady korzystania z Portalu ZAZA uregulowane są w odrębnym Regulaminie Portalu ZAZA, który udostępniany jest Użytkownikowi na etapie rejestracji konta Użytkownika.


§ 8 Wnioskowanie o dostęp do Panelu reklamacji w Portalu ZAZA


1. Za pomocą Strony Internetowej ZAZA Użytkownik ma możliwość zalogowania się do Panelu reklamacji w Portalu ZAZA. Funkcjonalność ta jest dostępna po wybraniu opcji „Reklamacje” w oknie „Zgłoszenia i kontakt”.


2. Wykorzystanie Panelu reklamacji w Portalu ZAZA regulowane jest odrębnym Regulaminem Portalu ZAZA, który udostępniany jest Użytkownikowi poza Stroną Internetową ZAZA.


3. W przypadku, gdy Użytkownik Strony Internetowej nie jest Użytkownikiem Portalu ZAZA, Użytkownik może wnioskować o dostęp do Panelu reklamacji w Portalu ZAZA wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://zaza2.dedietrich.pl/reklamacje/.


4. Dostęp do Panelu reklamacji w Portalu ZAZA przyznawany jest wyłącznie zweryfikowanym osobom reprezentującym Kontrahenta, z którym zawarto Umowę współpracy na warunkach określonych w Regulaminie Portalu ZAZA oraz zgodnie z warunkami uzgodnionymi w Umowie współpracy.


§ 9 Przeglądanie produktów i przygotowanie oferty produktowej


1. Za pomocą ze Strony Internetowej ZAZA Użytkownik ma możliwość przeglądania katalogu produktów oferowanych przez Spółkę oraz ma możliwość przygotowania oferty produktowej na podstawie katalogu produktów oferowanych przez Spółkę.


2. Przeglądanie produktów oferowanych przez Spółkę jest możliwe po wybraniu odpowiednich opcji w oknie „Katalog produktów”. Informacje o produktach zawierają nazwy produktów, numery katalogowe, wagę, jeżeli dotycz również nazwę pakietu, w ramach którego jest dany produkt oferowany oraz cenę netto.


3. Informacje o produktach jest dostępna przez 24 godziny na dobę przez cały rok.


4. Wybrane przez siebie produkty Użytkownik może przenieść „Do koszyka”. Wybrane z katalogu produkty Użytkownik może przeglądać w „Koszyku” jednak zakup ich jest możliwy wyłącznie po zalogowaniu do Portalu ZAZA. Logowanie do Portalu ZAZA opisano w § 7 niniejszego Regulaminu Strony.


5. Za pomocą Strony Internetowej ZAZA Użytkownik ma możliwość przygotowania oferty produktowej na podstawie katalogu produktów oferowanych przez Spółkę, które zostały przeniesione do „Koszyka”.


6. Przygotowanie oferty produktowej wymaga wybrania opcji „Koszyk” na Stronie Internetowej ZAZA, a następnie wybranie opcji „Tworzenie oferty produktowej” i podanie dodatkowych danych, które Użytkownik chce zamieścić w ofercie. Użytkownik dobrowolnie wypełnia dodatkowe pola w zdefiniowanym formularzu oferty. W przypadku, gdy Użytkownik nie chce podawać danych ma on możliwość wpisania dowolnych wartości lub znaków (np. „brak danych”) zgodnych z formatem pola.


7. Za pomocą opcji dostępnych pod wykazem produktów, Użytkownik ma możliwość przesłania przygotowanej oferty na adres mailowy wskazany przez Użytkownika, wydruku oferty produktowej, a także wygenerowania pliku PDF.


8. Do przesłania oferty produktowej na skrzynkę poczty elektronicznej wymaga podania popranego adresu e-mail, na który ma zostać przesłana oferta.


§ 10 Przekierowania do innych serwisów i stron internetowych


1. Strona może zawierać mechanizmy umożliwiające przekierowane Użytkownika na inne strony internetowe Spółki lub inne strony internetowe, za które Spółka nie odpowiada.


2. Za warunki korzystania ze stron internetowych, na które zostanie przekierowany Użytkownik, odpowiadają podmioty odpowiedzialne za te strony.


§ 11 Dane kontaktowe i reklamacje dotyczące usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną


1. Reklamacje i uwagi dotyczące usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną za pomocą strony Użytkownik może składać za pomocą danych kontaktowych widocznych po wybraniu opcji „Kontakt” w oknie „ Zgłoszenia i kontakt”.


§ 12 Odpowiedzialność


1. Spółka jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Strony Internetowej w dowolnym terminie.


2. Spółka ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody Użytkownikowi i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika.


3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).


4. Spółka ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.


5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej , wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.


6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w tym za korzystanie przez Użytkownika ze Strony Internetowej w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem Strony.


7. Wyłącznym źródłem zobowiązań Spółki jest niniejszy Regulamin Strony i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.


§ 13 Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych wykorzystywanych w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu Strony jest Spółka.


2. Spółka przetwarza dane osobowe na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej, dostępnej w wersji elektronicznej na Stronie Internetowej ZAZA.


3. Użytkownik może kontaktować się ze Spółką w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na adres daneosobowe@dedietrich.pl


§ 14 Pliki cookie


1. Spółka stosuje mechanizm plików cookie podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej ZAZA.


2. Pliki cookie są to małe pliki spełniające określone funkcjonalności, które zapisywane są na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.


3. Rodzaje plików cookie wykorzystywane przez Spółkę oraz sposób ich wykorzystania określa Polityka plików cookie, która jest dostępna w wersji elektronicznej na Stronie internetowej ZAZA.


4. Każdy Użytkownik ma możliwość wyłączenia mechanizmów plików cookies z poziomu swojej przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu końcowym oraz za pomocą mechanizmów zaimplementowanych na Stronie Internetowej ZAZA.


§ 15 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną


1. Użytkownik może rozwiązać Umowę o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, poprzez zaprzestanie korzystania ze Strony Internetowej.


§ 16 Zmiana Regulaminu Strony


1. Regulamin Strony może ulec zmianie. Zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na Stronie Internetowej.


§ 17 Postanowienia końcowe


1. Wszystkie działania realizowane za pomocą Strony Internetowej ZAZA przed dniem wejścia w życie nowej wersji Regulaminu Strony są realizowane na podstawie Regulaminu Strony, który obowiązywał w dniu realizacji tych działań.


2. W przypadku powstania sporu, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.


3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu Strony jest prawo polskie.


4. Regulamin Strony wchodzi w życie z dniem 2024-04-10 r.
Wpisz minimum 3 znaki!
Nr katalogowy:
Nazwa produktu:
Ilość sztuk: