Logowanie klienta
Zaloguj się do sklepu:

Koszyk
Wartość netto:
0 PLN
Ta strona stosuje technologię Cookies więcej

Regulamin portalu

Regulamin portalu dla projektantów

firmy BDR Thermea Poland Sp. z o.o.

Regulamin określa zasady i warunki współpracy projektantów z BDR Thermea Poland Sp. z o.o. z siedzibą we 54-105 Wrocław, ul. Północna 15-19, które są realizowane za pomocą Portalu Projektanta dostępnego na stronie https://zaza2.dedietrich.pl/projekt

Właścicielem Portalu Projektanta jest: BDR Thermea Poland Sp. z o.o. z siedzibą we 54-105 Wrocław, ul. Północna 15-19, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krajowym Rejestrze Sądowym–Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000124440, Kapitał zakładowy: 5.000.000,00 zł, NIP: 895-16-25-689, REGON: 931898894.

§ 1 Definicje

Asortyment – urządzenia grzewcze oferowane przez Zleceniodawcę.

e-Podpis – podpis elektroniczny niekwalifikowany, który nie spełnia wymogów podpisu kwalifikowanego (art. 781  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z póź. zm.) Kodeks Cywilny), ale spełnia wymogi dla formy dokumentowej w rozumieniu art. 772 Kodeksu Cywilnego i jest akceptowany przez Strony do celów podpisywania umów projektowych z BDR Thermea Poland oraz innych dokumentów udostępnianych w Portalu Projektanta.

e-Umowa – Umowa współpracy z Projektantem lub inne porozumienie zawarte pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą za pomocą funkcjonalności Portalu Projektanta.

e-Dokument – Dokument zatwierdzany przez Użytkownika za pomocą funkcjonalności Portalu Projektanta.

Hasło – oznacza ciąg znaków, który jest niezbędny do zalogowania się do Konta Użytkownika na Portalu Projektanta, oraz służy do zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika na Portalu Projektanta. Wraz z Nazwą Użytkownika jest wymagane uzyskania dostępu do Konta Użytkownika.

Konto Użytkownika – oznacza indywidualne konto Użytkownika na Portalu, założone przez Zleceniodawcę.

Nazwa Użytkownika (Login) – oznacza ciąg znaków będący oznaczeniem Użytkownika w systemie informatycznym, które jest wymagane wraz z Hasłem do rejestracji oraz zalogowania się do Konta Użytkownika na Portalu Projektanta.

Opiekun Projektanta – osoba kontaktowa, nadzorująca współpracę z Projektantem, np. Inżynier ds. projektów.

Portal Projektanta – oznacza serwis udostępniony pod adresem https://zaza2.dedietrich.pl/projekt, za pomocą którego BDR Thermea Poland Sp. z o.o. współpracuje z Projektantami.

Projektant – osoba fizyczna prowadząca działalność zarobkową lub osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą lub osoba fizyczna upoważniona do reprezentowania Zleceniobiorcy będącego osoba prawną lub spółką osobową, która dla własnych kontrahentów opracowuje dokumentację projektowo – kosztorysową zawierającą asortyment urządzeń grzewczych oferowanych przez Zleceniodawcę.

Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną na zasadach ustalonych w Regulaminie, niezbędną dla korzystania przez Użytkownika z dostępnych funkcji Portalu Projektanta.

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Portalu Projektanta firmy BDR Thermea Poland Sp. z o.o.

Strona Internetowa Portalu – oznacza strony internetowe, pod którymi Zleceniodawca prowadzi Portal Projektanta.

Strona e-Umowy – Zleceniobiorca i Zleceniodawca zawierająca Umowę współpracy z Projektantem lub e-Umowę.

Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Umowa o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną – Umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą, także za pośrednictwem Użytkownika nie będącego Kontrahentem, na zasadach określonych w Regulaminie.

Umowa współpracy z Projektantem – oznacza umowę zawartą pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą regulującą sposób naliczania i wypłaty prowizji projektowej.

Użytkownik – projektant, który dokona rejestracji w Portalu Projektanta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Zleceniobiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność zarobkową lub indywidualną działalność gospodarczą, osoba prawna lub spółka osobowa, która zawarła lub zamierza zawrzeć ze Zleceniodawcą Umowę współpracy z Projektantem.

Zleceniodawca – BDR Thermea Poland Sp. z o.o. z siedzibą we 54-105 Wrocław, ul. Północna 15-19, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krajowym Rejestrze Sądowym–Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000124440, Kapitał zakładowy: 5.000.000zł, NIP: 895-16-25-689, REGON: 931898894.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Portal Projektanta  przeznaczony jest dla Projektantów, którzy podpisali lub zamierzają podpisać ze Zleceniodawcą Umowę współpracy z Projektantem.

2. Za pomocą Portalu Projektanta Projektant rozlicza działania podejmowane w ramach zawartej Umowy współpracy z Projektantem oraz dostarcza Zleceniodawcy dokumenty będące podstawą do rozliczenia usługi.

3. Wszelkie prawa do Portalu Projektanta, w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Portalu, a także do formularzy, wzorów, treści, logotypów należą do Zleceniodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.

4. Korzystanie z Portalu Projektanta następuje za pomocą sieci Internet i Strony Internetowej Portalu, jako zasobu systemu teleinformatycznego oraz informatycznego Zleceniodawcy.

§ 3 Zasady korzystania z Portalu Projektanta

1. Korzystanie z Portalu Projektanta oznacza każdą czynność Użytkownika, której celem lub skutkiem jest dostęp do treści zamieszczonych na Stronie Internetowej Portalu, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących rejestracji na Portalu Projektanta, o których mowa z § 6 Regulaminu.

2. Korzystanie z Portalu Projektanta jest możliwe wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Użytkownik nie posiada uprawnień do dokonywania jakiejkolwiek ingerencji w strukturę i formę Portalu Projektanta, w udostępniane na Portalu treści, obrazy, grafiki, ani w zasady działania i mechanizmy Portalu Projektanta.

4. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika wszelkich treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Portalu Projektanta przez Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, z naruszeniem dóbr osobistych osób trzecich lub uzasadnionych interesów Zleceniodawcy.

5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Portalu Projektanta wyłącznie na użytek własny lub na rzecz Zleceniobiorcy, którego reprezentuje.

6. Zleceniodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników Portalu Projektanta przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Zleceniodawca nigdy nie zwraca się do użytkownika z prośbą o udostępnienie mu hasła w jakiejkolwiek formie.

§ 4 Wymagania techniczne

1. Minimalne wymagania techniczne, niezbędne do korzystanie z Portalu Projektanta, to dostępu do Internetu, dostępu do komputera oraz przeglądarki internetowej, dostęp do poczty elektronicznej.

2. Zleceniodawca nie daje gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za to, że każda opcja konfiguracyjna sprzętu elektronicznego posiadanego przez Zleceniobiorcę, pozwoli na korzystanie z Portalu Projektanta. Z uwagi na to zaleca się korzystanie systemów operacyjnych oraz z popularnych przeglądarek internetowych w najnowszych dostępnych wersjach.

§ 5 Rejestracja nowego Konta na Portalu Projektanta

1. Utworzenie nowego konta Użytkownika następuje przez wypełnianie formularza zgłoszeniowego na stronie https://zaza2.dedietrich.pl/designers/register_form.php, podając następujące informacje:

    a) dane Zleceniobiorcy: nazwa firmy, NIP, adres siedziby, adres (ulica i numer, kod pocztowy, miejscowość), województwo, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko, NIP lub PESEL, adres (ulica i numer, kod pocztowy, miejscowość), województwo;

    b) dane Użytkownika, jako osoby upoważnionej do zawarcia umowy: imię, nazwisko, login, email, telefon.

2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa powyżej w ust. 1, następuje z zachowaniem poniższych zasad:

    a) Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, podając NIP lub PESEL;

    b) dane wpisane do formularza rejestracyjnego powinny być zgodne z danymi podanymi na dokumentach rejestrowych Zleceniobiorcy;

    c) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość wpisanych danych;

    d) Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania i zaakceptowania warunków Regulaminu;

    e) Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Użytkownika warunków Regulaminu.

Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony Użytkownikom na Stronie Internetowej Portalu  w sposób umożliwiający jego pobranie, odtwarzane i utrwalenie treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na innym nośniku.

4. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, upoważniony pracownik Zleceniodawcy;

    a) weryfikuje dane podmiotu Zleceniobiorcy i potwierdza poprawność ich wprowadzenie do Portalu Projektanta;

    b) weryfikuje dane osoby uprawnionej do reprezentowaniu podmiotu Zleceniobiorcy i zawarcia umowy;

    c) weryfikuje, czy Zleceniodawca i Zleceniobiorca wzajemnie potwierdziły chęć zawarcia Umowy współpracy z Projektantem;

Powyższe warunki są konieczne do przyznania nowemu Użytkownikowi dostępu do Portalu Projektanta.

5. Po weryfikacji formularza zgłoszeniowego zostaje utworzone nowe konto Użytkownika w Portalu Projektanta. Potwierdzenie utworzenia nowego konta Użytkownika jest przesyłane mailem aktywacyjnym z adresu zaza.noreplay@dedietrich.pl na adres email Użytkownika podany w formularzu zgłoszeniowym.

6. W przypadku braków lub niezgodności danych w formularzu zgłoszeniowym konto Użytkownika nie zostanie utworzone. W takim przypadku pracownik Zleceniodawcy kontaktuje się z osobą w celu wyjaśnienia okoliczności i ewentualnie dokonania kolejnych ustaleń .

7. Mail aktywacyjny zawiera link aktywacyjnych do nowego Konta Użytkownika na Portalu Projektanta, na którym to koncie Użytkownik ustawia Hasło dostępowe.

§ 6 Konto na Portalu Projektanta

1. Konta Użytkowników, które zostały utworzone przed wejściem w życie niniejszej wersji Regulaminu, są nadal aktywne. Zmiany regulaminu mają do nich zastosowanie po akceptacji nowej wersji regulaminu przy pierwszym logowaniu po zmianie.

2. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta na Portalu Projektanta po wcześniejszym uwierzytelnieniu Użytkownika za pomocą loginu oraz Hasła.

3. System informatyczny wymusza odpowiednią długość i stopień skomplikowania Hasła oraz jego okresową zmianę.

4. W przypadku, gdy Użytkownik nie zawarł Umowy współpracy z Projektantem, Użytkownik zobowiązany jest do zawarcia Umowy współpracy z Projektantem po kolejnym logowaniu na Koncie. Umowa współpracy z Projektantem zawierana jest w sposób opisany w § 11 i § 14.

5. W przypadku braku zawarcia Umowy współpracy z Projektantem dostęp do funkcjonalności Portalu Projektanta jest ograniczony.

6. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim swojego Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło zostało ujawnione osobom nieuprawnionymi, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Zleceniodawcy, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Użytkownik otrzyma od Zleceniodawcy nowe hasło na adres email będący loginem, które będzie mógł zmienić podczas kolejnego logowania do Portalu Projektanta.

7. Zleceniobiorca zobowiązany jest:

    a) niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę o zmianie danych rejestrowych podmiotu Zleceniobiorcy oraz danych Użytkownika, jako osoby uprawnionej do reprezentowania Zleceniobiorcy oraz;

    b) niezwłocznie dostarczyć kopie aktualnych dokumentów rejestracyjnych podmiotu Zleceniobiorcy oraz w razie konieczności, dokumenty potwierdzające dane Użytkownika, jako osoby uprawnionej do reprezentowania Zleceniobiorcy.

8. Użytkownik ma możliwość zresetowania hasła poprzez wybór opcji „Nie pamiętasz hasła?” na stronie logowania. W takim przypadku mail z linkiem aktywacyjnym jest przesyłany na adres email Użytkownika podany w formularzu zgłoszeniowym.

9. Zleceniodawca zapewnia nadzór nad poprawnością procesu rejestracji i zawierania E-Umów. Wszelkie pytania dotyczące rejestracji na Portalu Projektanta można kierować do odpowiedniego Opiekuna Projektanta.

§ 7 Blokowanie i zamykanie konta Użytkownika

1. Konto Użytkownika zostanie zamknięte po zakończeniu współpracy realizowanej na podstawie Umowy współpracy z Projektantem i rozliczeniu wszystkich projektów realizowanych w ramach zawartej Umowy współpracy z Projektantem lub utracie przez Użytkownika uprawnień do reprezentacji Zleceniobiorcy. We wskazanych przypadkach Zamknięcie konta zostanie poprzedzone 7 dniowym wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Zleceniodawca jest zobowiązany do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika na żądanie Zleceniobiorcy.

3. Zleceniodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika, w przypadku:

    a) działania Użytkownika na szkodę Zleceniodawcy,

    b) naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu;

    c) gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: naruszeniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Portalu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do weryfikacji przyczyn stanowiących podstawę zablokowania dostępu do Konta.

4. W przypadkach wskazanych w ust. 3 Zleceniodawca wzywa Użytkownika do zaprzestania naruszeń pod rygorem wypowiedzenia umowy na świadczenia usług drogę elektroniczną w trybie natychmiastowym (Zamknięcie Konta).

5. Zleceniodawca zawiadamia Użytkownika i Zleceniobiorcę o zablokowaniu dostępu do Konta drogą elektroniczną na adres email podany przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym.

6. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny domagać się zamknięcia konta poprzez zgłoszenie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dedietrich.pl. Użytkownik winien podać swój Login, adres email oraz treść żądania.

7. Zamknięcie Konta Użytkownika jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą z danym Użytkownikiem.

8. O zamknięciu Konta Użytkownika będącego reprezentantem, Zleceniodawca zawiadamia Zleceniobiorcę, wzywając do założenia Konta dla osoby upoważnionej do reprezentacji Zleceniobiorcy pod rygorem wypowiedzenia umowy współpracy z Projektantem.

9. W przypadku bezczynności Zleceniobiorcy i braku kont Użytkowników uprawnionych do reprezentacji Zleceniobiorcy Zleceniodawca wypowiada umowę współpracy z Projektantem z zachowaniem umownych terminów wypowiedzenia.

§ 8 Wykorzystanie Portalu Projektanta

1. Za pomocą Portalu Projektant rozlicza działania podejmowane w ramach zawartej Umowa współpracy z Projektantem oraz dostarcza Zleceniodawcy dokumenty będące podstawą do rozliczenia usługi.

2. Dane do Portalu Projektanta będące podstawą rozliczenia z Projektantem mogą być wprowadzane przez:

    a) Projektanta będącego Użytkownikiem;

    b) Uprawnionego pracownika Zleceniodawcy;

3. Użytkownik wprowadza dane do Portalu Projektanta samodzielnie po uwierzytelnieniu na Platformie za pomocą loginu oraz Hasła.

4. Uprawniony pracownik Zleceniodawcy wprowadza dane do Platformy wyłącznie na podstawie udokumentowanej prośby Zleceniobiorcy. W przypadku wprowadzania danych przez pracownika Zleceniodawcy:

    a) Zleceniobiorca jest zobowiązany do dostarczenia pracownikowi Zleceniodawcy informacji, które powinny zostać wprowadzone do Portalu Projektanta w celu dokonania rozliczenia;

    b) Zleceniobiorca jest zobowiązany do weryfikacji poprawności wprowadzonych danych przez pracownika Zleceniodawcy.

§ 9 Usługi nieodpłatne świadczone drogą elektroniczną

1. Zleceniodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne obejmując:

    a) prowadzenie Konta Użytkownika Portalu Projektanta i wprowadzanie danych do Portalu Projektanta w celu dokonania rozliczeń w związku ze współpracą w ramach Umowy współpracy z Projektantem (Usługa Portalu Projektanta);

    b) zawieranie, zmienianie i wypowiadanie e-Umów;

    c) zatwierdzanie e-Dokumentów.

2. Usługa Portalu Projektanta świadczona jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Usługa Portalu Projektanta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu Projektanta w ramach Strony Internetowej Portalu, umożliwiającego Użytkownikowi wprowadzanie danych wymaganych do rozliczeń i modyfikacje elektronicznych danych kontaktowych Zleceniobiorcy, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu rozliczeń oraz historii rozliczeń już zrealizowanych. 

4. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

5. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Zleceniodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia uwag do Zleceniodawcy w związku z korzystaniem z wskazanych powyżej usług nieodpłatnych.

Uwagi winne być złożone w formie elektronicznej na adres biuro@dedietrich.pl Zleceniodawca, w terminie do 14 dni udziela odpowiedzi jedynie na uzasadnione zastrzeżenia Użytkownika na jego adres poczty elektronicznej, podany w formularzu rejestracyjnym.

§ 10 Ogólne zasady zawierania e-Umów, zatwierdzania e-Dokumentów

1. E-Umowa może zostać zawarta jedynie pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą, po założeniu konta Użytkownika.

2. Do zawarcia e-Umowy wykorzystywana jest funkcjonalność Portalu Projektanta dostępnego na stronie www https://zaza2.dedietrich.pl/projekt.

3. Do zawarcia e-Umów na Portalu Projektanta wykorzystywany jest e-Podpis.

4. W imieniu Zleceniobiorcy e-Podpis może być złożony wyłącznie przez Użytkownika wskazanego uprzednio przez Zleceniobiorcę jako osobę uprawnioną do zawierania umów w imieniu Zleceniobiorcy.

5. Do złożenia e-Podpisu przez Zleceniobiorcę, wykorzystywane są dane uwierzytelniające Użytkownika obejmujące nazwę użytkownika w Portalu Projektanta i hasło do Portalu Projektanta.

6. Zleceniodawca może za pośrednictwem Portalu Projektanta udostępniać  Użytkownikom inne niż e-Umowy, e-Dokumenty, które wymagają zatwierdzenia przez Użytkownika. Do zatwierdzenia e-Dokumentu odpowiednie zastosowanie mają zapisy  ust. 2-5.

7. e-Umowy/ e-Dokumenty wymagające e-Podpisu są widoczne dla Użytkownika przy kolejnym logowaniu po ich udostępnieniu przez Zleceniodawcę w Portalu Projektanta.

8. Ust. 2-5 ma również zastosowanie do zmian i wypowiadania e-Umów.

9. Po złożeniu e-Podpisów obie Strony mają możliwość wygenerowania dokumentu PDF zawierającego treść e-Umowy/ e-Dokumentu i informacje o e-Podpisach złożonych przez obie Strony (zakładka „Warunki Umowy”) .

10. Dokumenty PDF zawierające treści e-Umowy lub e-Dokumentu oraz informacje o e-Podpisach złożonych przez Strony są archiwizowane na w zasobach informatycznych BDR Thermea Poland.

§ 11 Weryfikacja tożsamości Użytkownika przed zawarciem e-Umów i przed zatwierdzeniem e-Dokumentów

1. Weryfikacja tożsamości Użytkownika składającego e-Podpis w imieniu Zleceniobiorcy realizowana jest automatycznie w Portalu Projektanta.

2. Do weryfikacji tożsamości Użytkownika składającego e-Podpis w imieniu Zleceniobiorcy wykorzystywane są:

    a) dane wykorzystywane do uwierzytelnienia w Portalu Projektanta oraz;

    b) dane dostarczone uprzednio przez Zleceniobiorcę i przechowywane w Portalu Projektanta, które są powiązane z danymi uwierzytelniającymi Użytkownika;

3. W przypadku, kiedy nie jest możliwa poprawna weryfikacja tożsamości Użytkownika, e-Umowa/ e-Dokument  nie może zostać zawarty/zatwierdzony.

§ 12 Zawieranie e-Umów- zasady szczegółowe współpracy z Projektantem

1. W celu zawarcia e-Umowy Zleceniobiorca kontaktuje się z Opiekunem Projektanta zgłaszając chęć zawarcia Umowy współpracy z Projektantem poza Portalem Projektanta osobiście lub za pomocą dostępnych mu środków komunikacji.

2. Po zatwierdzeniu e-Umowy przez Reprezentanta BDR Thermea Poland przesyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail z informacją o przygotowanej do podpisania e-Umowie na Portalu Projektanta wraz z linkiem do Portalu Projektanta.

§ 13 Rozwiązanie Umów współpracy z Projektantem

1. Zleceniobiorca i Zleceniodawca może wypowiedzieć daną e-Umowę na warunkach przewidzianych w danej e-Umowie.

§ 14 Reklamacje i gwarancje dotyczące usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną

1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji do Zleceniodawcy w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Zleceniodawcę.

2. Reklamacja, o której mowa w ust. 1 powyżej powinna być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres email biuro@dedietrich.pl

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien podać swój Login, adres email oraz opis powstałego problemu.

4. Zleceniodawca rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w formularzu zgłoszeniowym w terminie do 14 dni.

§ 15 Dane kontaktowe

1. Wszelkie problemy związane z korzystaniem z Portalu Projektanta należy zgłaszać elektronicznie na adres: biuro@dedietrich.pl

§ 16 Odpowiedzialność

1. Zleceniodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Portalu Projektanta w przypadku:

    a) modyfikacji, modernizacji, rozbudowy lub konserwacji systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Zleceniodawcy;

    b) siły wyższej, działań lub zaniechań osób trzecich;

2. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Zleceniobiorcę.

3. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).

4. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.

5. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Portalu Projektanta, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w tym za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła, jeżeli ujawnienie Hasła nie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Zleceniodawcę.

6. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w tym za korzystanie przez Użytkownika z Portalu Projektanta w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

7. Wyłącznym źródłem zobowiązań Zleceniodawcy jest niniejszy Regulamin, umowy łączące Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 17 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych podanych w formularz zgłoszeniowym oraz danych Użytkowników Portalu Projektanta wykorzystywanych w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu jest Zleceniodawca.

2. Zleceniodawca przetwarza dane osobowe na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej, dostępnej w wersji elektronicznej pod formularzem zgłoszeniowym oraz udostępnionej na stronie https://dedietrich.pl/dane-osobowe/

3. Użytkownik może kontaktować się ze Zleceniodawcą w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na adres daneosobowe@dedietrich.pl

§ 18 Pliki cookie

1. Zleceniodawca stosuje mechanizm plików cookie podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej Portalu Projektanta.

2. Pliki cookie są to mały pliki spełniające określone funkcjonalności, które zapisywane są na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.

3. Rodzaje plików cookie wykorzystywane przez Zleceniodawcę oraz sposób ich wykorzystania określa Polityka plików cookie, która jest dostępna w wersji elektronicznej pod formularzem zgłoszeniowym oraz na stronie https://dedietrich.pl/polityka-prywatnosci/

4. Każdy Użytkownik ma możliwość wyłączenia mechanizmów plików cookies z poziomu swojej przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu końcowym oraz za pomocą mechanizmów zaimplementowanych na Stronie Internetowej Portalu Projektanta.

§ 19 Zmiana Regulaminu

1. Regulamin może ulec zmianie. Zmiany obowiązują Użytkownika od daty akceptacji ich na stronie Portalu Projektanta przez Użytkownika. Aktualna wersja regulaminu znajduje się w Portalu Projektanta i jest dostępna po zalogowaniu się.

2. W przypadku braku akceptacji nowej wersji Regulaminu przez Użytkownika, Użytkownik nie będzie miał możliwości dalszego korzystania z Portalu Projektanta. W takiej sytuacji Użytkownik nie będzie miał możliwości samodzielnego wprowadzenia rozliczenia do Portalu Projektanta.

§ 20 Postanowienia końcowe

1. Wszystkie działania realizowane za pomocą Portalu Projektanta przed dniem wejścia w życie nowej wersji Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu realizacji tych działań.

2. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle obowiązującego przepisów prawa, należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.

3. W przypadku powstania sporu, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2024-01-19 r.


Wpisz minimum 3 znaki!
Nr katalogowy:
Nazwa produktu:
Ilość sztuk: